ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Πραγματογνωμοσύνη είναι η διερεύνηση ενός προβλήματος, γενικώς κατόπιν αυτοψίας και μελέτης των στοιχείων του, από εξειδικευμένο πρόσωπο, τον πραγματογνώμονα, για τη σύνταξη εκθέσεως – πορίσματος με προτάσεις για την ερμηνεία ή τη λύση του προβλήματος. Πραγματογνωμοσύνη ονομάζεται επίσης και το πόρισμα – έκθεση της έρευνας.

Αντικείμενα πραγματογνωμοσυνών της Z GROUP αποτελούν: Τεχνικά Ηλεκτρο-Μηχανολογικά θέματα,  Τροχαία ατυχήματα,  Περιβαλλοντικά Ατυχήματα.

Αναλυτικότερα:

Τεχνικά Ηλεκτρο-Μηχανολογικά θέματα.

Εκτιμήσεις κατασκευών και εγκαταστάσεων, οι επιμετρήσεις τεχνικών Η/Μ εργασιών, οι διαπιστώσεις κακοτεχνιών και η εκτίμηση του τρόπου και κόστους αποκατάστασής  τους, η εξήγηση φαινομένων τεχνικής φύσεως (αστοχίες υλικών, λανθασμένος τρόπος εφαρμογής υλικών κ.λ.π.), ο έλεγχος εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών και όρων σε κατασκευές, ο προσδιορισμός του σταδίου εξέλιξης του έργου, η σωστή λειτουργία εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, ο έλεγχος θορύβου ή ρυπάνσεως από τη λειτουργία εγκαταστάσεων κ.α.

Τροχαία ατυχήματα.

Σύνταξη έκθεσης και σχεδιαγράμματος αυτοψίας,  ανάλυση συμπερασμάτων επί τεχνικών δεδομένων, ανάλυση εγχειριδίων καλής λειτουργίας οχημάτων, μελέτη τεχνικών καταγραφών και συνδυασμός αυτών με εις βάθος γνώση Νόμων της Φυσικής και της Μηχανικής.

Περιβαλλοντικά Ατυχήματα.

Περιβαλλοντική Διαχείριση, Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις για ασφαλιστική χρήση, Διαγνωστικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, Εγκατάσταση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14000), Εγκατάσταση Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης (ISO 50001)

Διαχείριση Κινδύνων (Πραγματογνωμοσύνες, Επιθεωρήσεις Κινδύνων, Συμβουλευτική Επιχειρήσεων)

 

Δομή – Σύνταξη Πραγματογνωμοσύνης

 • Ορισµός του Πραγµατογνώµονα
 • Περίληψη του Αντικειµένου (περιγράφονται τα θέµατα για τα οποία ζητήθηκε γνωµοδότηση
 • Ιστορικό Επικοινωνίας µε τα Εµπλεκόµενα Μέρη και Αυτοψίες (αναφέρονται αναλυτικά, µε την παράθεση και των σχετικών ηµεροµηνιών, οι ενέργειες επικοινωνίας µε τα εµπλεκόµενα µέρη, η ανταπόκρισή τους, οι ηµεροµηνίες αυτοψιών, οι παρόντες σ’ αυτές, κ.λ.π.).
 • Απόψεις των Εµπλεκοµένων Μερών (Αναφέρονται οι απόψεις κάθε εµπλεκόµενου µέρους, για κάθε επίµαχο θέµα και τα σχετικά στοιχεία που προσκοµίστηκαν).
 • Τεχνική Περιγραφή (περιγράφονται οι διαπιστώσεις του Πραγµατογνώµονα κατά τις αυτοψίες)
 • Πόρισµα (απαντώνται µε σαφήνεια τα ερωτήµατα που έχουν τεθεί από τον αιτούντα και αν µένουν κάποια αναπάντητα, αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους δεν απαντήθηκαν).

Πιστοποιήσεις Δημήτριος Ζάρρας του Γεωργίου

 • Ενεργειακός Ελεγκτής Γ’ Τάξης
 • Μηχανολόγο Μηχανικό ΕΜΠ (ΑΜ ΤΕΕ 118210),
 • Ενεργειακό Επιθεωρητή (ΑΜ 15100),
 • Μελετητή Ά Τάξης (κατηγορίες 9/ Η/Μ, 27/ Περιβάλλον),
 • Πραγματογνώμονα Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς στις Κατηγορίες Η/Μ, Τροχαία-Αεροπορικά ατυχήματα, Περιβαλλοντικές Καταστροφές.

 

Η Ζ GROUP είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008, ΕΝ ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 22301:2012, EN ISO 27001:2013, ISO 50001:2011.

Για περαιτέρω πληροφόρηση ή ανάθεση πραγματογνωμοσύνης παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Z GROUP στα επίσημα στοιχεία επικοινωνίας.