ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Επιδότησης

Τα Προγράμματα Επιδότησης, τόσο τα Εθνικά (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Επενδυτικός Νόμος, Επιδοτήσεις Αγροτών – Leader, Επιδοτήσεις Ανέργων – ΟΑΕΔ) όσο και τα Ευρωπαϊκά (HORIZON 2014-2020) διαφοροποιούνται με την πάροδο των ετών (πιο αυστηροί Όροι – Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Υλοποίησης), παραμένουν όμως πάντα ένα εργαλείο που με την σωστή χρήση μπορεί να δώσει στην επιχείρηση την απαιτούμενη ώθηση στο σύγχρονο ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον.

Τα επιδοτούμενα προγράμματα υλοποιούνται κατόπιν συγκεκριμένων αυστηρών προϋποθέσεων.

Είναι σαφές ότι το ποσοστό επιδότησης της τάξεως του 40%, 50% ακόμα και 100% μπορεί να αποτελεί μεγάλο κίνητρο για κάποιους, πρέπει όμως να υλοποιηθούν δαπάνες επακριβώς εστιασμένες στον αντικειμενικό Σκοπό του Προγράμματος, όπως αυτός περιγράφεται στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος, και όχι δαπάνες αναγκαίες μεν στην επιχείρηση άσχετες δε με το Πρόγραμμα.

Απαιτείται να έχει προηγηθεί ιεράρχηση αναγκών και στόχων της επιχείρησης : πρέπει να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα υλοποίησης των δαπανών που θα ενταχθούν στα πλαίσια του Προγράμματος Επιδότησης – στόχο αποτελεί η παροχή πραγματικής υπεραξίας στην επιχείρησή. Με την απαραίτητη καθοδήγηση της Z GROUP Business Consulting καταρτίζεται το πλάνο/ χρονοδιάγραμμα υλοποίησης/ εξόφλησης των δαπανών, κατευθύνοντας την επένδυση στη βέλτιστη πρακτική όσον αφορά στο «πότε» και το «πώς» ενδείκνυται να υλοποιηθούν οι δαπάνες. Η διαδικασία της αποπληρωμής δαπανών σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα των χρηματορροών του Δικαιούχου αποτελεί ίσως τον κρισιμότερο παράγοντα στην ομαλή ολοκλήρωση ενός επενδυτικού πλάνου.

Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων

Η υλοποίηση ενός Επιδοτούμενου Προγράμματος απαιτεί εμπειρία και τεχνογνωσία. Η επιλογή του Συνεργάτη Συμβούλου αποτελεί την πλέον σημαντική προϋπόθεση επιτυχούς  υλοποίησης ενός Επενδυτικού Πλάνου, καθώς από την επιλογή αυτή εξαρτάται όχι μόνο η έγκριση του Επενδυτικού Έργου, αλλά και η επιτυχής υλοποίησή του.

Η Z GROUP Business Consulting αναλαμβάνοντας να προετοιμάσει το Επενδυτικό Πλάνο της επιχείρησης όσο το δυνατόν αρτιότερα ώστε να εγκριθεί προς επιχορήγηση,  ενσωματώνει στο Business Plan τις δαπάνες που επιθυμεί η επιχείρηση σε συνδυασμό με τις απαραίτητες για το Πρόγραμμα δαπάνες, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Στόχο της Z GROUP Business Consulting αποτελεί η διαμόρφωση των ικανών συνθηκών ανάπτυξης στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Αξιοποιώντας κατάλληλα εργαλεία δομεί το επενδυτικό πλάνο με βάση την ανταποδοτικότητα των ενεργειών που αποτελούν το επενδυτικό πλάνο. Οι δαπάνες που συμμετέχουν οφείλουν να αποσκοπούν στην άμεση απόδοση οφέλους και συγκριτικών πλεονεκτημάτων στο Φορέα έναντι του ανταγωνισμού.  Για την επιτυχή εκπόνηση και υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου απαιτείται η άρρηκτη συνεργασία με τον Φορέα, μέσω της οποίας εντοπίζονται τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες του τρόπου λειτουργίας του, επιτρέποντας στη Z GROUP Business Consulting να διαμορφώσει τη στοχοθέτηση ανάπτυξης με γνώμονα τις δομές, τις ικανότητες και τον τρόπο λειτουργίας του. Μέσω του επενδυτικού πλάνου επιχειρείται η προσαρμογή του Φορέα στο σύγχρονο ταχέως εξελισσόμενο οικονομικό περιβάλλον, ώστε να επιτυγχάνεται η ανάπτυξη νέων και η αύξηση ποιότητας των υφιστάμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες.

Υλοποίηση Προγραμμάτων Επιδότησης

 • Η Z GROUP Business Consulting προαξιολογεί την πρόταση πριν προχωρήσει στην υποβολή του φακέλου παρέχοντας στο Φορέα μία πρώτη εικόνα για το εύρος βαθμολόγησης της και να ληφθεί τελικά η απόφαση συμμετοχής στο ανάλογο Πρόγραμμα Επιδότησης.
 • Η Z GROUP Business Consulting καταρτίζοντας το Επενδυτικό Πλάνο παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με τους Όρους, τις Προϋποθέσεις και τις Υποχρεώσεις του Φορέα σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του αντίστοιχου Προγράμματος Επιδότησης .
 • Η Z GROUP Business Consulting παρέχει πλήρη ανάλυση της διαδικασίας από την υποβολή του φακέλου μέχρι την ολοκλήρωση της επιδότησης που περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες, ανάλυση μελλοντικών υποχρεώσεων κτλ.. και αναλαμβάνει την υλοποίηση του Προγράμματος Επιδότησης κατόπιν υπογραφής Συμφωνητικού Συνεργασίας, όπου  αναφέρονται ρητώς  οι υποχρεώσεις της και οι αντίστοιχες από την πλευρά του Φορέα
 • Η Z GROUP Business Consulting παρέχει διαρκεί ενημέρωση σχετικά με τις επιμέρους πτυχές του Προγράμματος που επιτρέπουν στο Φορέα να λάβει τις σωστές αποφάσεις όσον αφορά τον Επενδυτικό Σχεδιασμό, ενημερώνει τον Φορέα για τις αλλαγές – που συχνά συμβαίνουν – στα Προγράμματα και πως αυτές επηρεάζουν την ολοκλήρωση της επένδυσης, παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη καθοδηγώντας ομαλά τον Φορέα στο σύνολο υλοποίησης της επένδυσης και διασφαλίζοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα: τη λήψη του συνόλου της επιχορήγησης.

Σχεδιασμός Επενδυτικού Πλάνου

 • Αναζήτηση – Εντοπισμός κατάλληλου Προγράμματος Επιδότησης.
 • Αξιολόγηση Όρων – Προϋποθέσεων  συμμετοχής Προγράμματος καθώς και δυνατότητας υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 • Επεξεργασία των απαιτούμενων τυπικών δικαιολογητικών.
 • Αξιολόγηση του επιθυμητού προς υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου
 • Τεκμηρίωση βιωσιμότητας της επένδυσης
 • Ανάλυση των στοιχείων του επιχειρηματικού σχεδίου και επισήμανση των ισχυρών σημείων του, καθώς και αυτών προς βελτιστοποίηση, με στόχο τη μεγιστοποίηση της βαθμολόγησης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Βαθμολόγηση επιχειρηματικού σχεδίου με βάση τον επίσημο πίνακα κριτηρίων του συγκεκριμένου προγράμματος.

Υποβολή Πρότασης προς Αξιολόγηση

 • Διαρκής Καθοδήγηση για τη συγκέντρωση των απαραίτητων καθώς και προτάσεις επί των συμπληρωματικών δικαιολογητικών (προς βελτίωση του επενδυτικού σχεδίου).
 • Διαρκής επικοινωνία για την οργάνωση  και παραλαβή προσφορών του επενδυτικού σχεδίου από τους προμηθευτές.
 • Ηλεκτρονική και φυσική υποβολή του επενδυτικού σχεδίου στις υπηρεσίες του Φορέα του προγράμματος.
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης.
 • Παροχή πρόσθετων στοιχείων (εάν κάτι τέτοιο παρουσιαστεί ως αναγκαίο).
 • Διαρκής συνεργασία και ενημέρωση κατά τη φάση της Αξιολόγησης για τη διασφάλιση της έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα.

Διαχείριση Πρότασης κατά την Υλοποίηση της Επένδυσης

 • Παροχή πληροφόρησης σχετικά με τις επικαιροποιημένες οδηγίες του Οδηγού Προγράμματος, του Οδηγού Υλοποίησης, των Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων
 • Παροχή πληροφόρησης για την υλοποίηση της ορθής και εμπρόθεσμης υλοποίησης των δαπανών
 • Καταρτισμός  χρονοπρογραμματισμού της επένδυσης και τήρηση των προθεσμιών που θέτει το Πρόγραμμα
 • Καταρτισμός χρηματορροών – ενδιάμεσων στόχων της επένδυσης με σκοπό την ομαλή αποπληρωμή του επενδυτικού έργου
 • Επικοινωνία σε τακτική βάση  με τον επενδυτή για έλεγχο της διαδικασίας υλοποίησης της επένδυσης

Η Ζ GROUP Business Consulting κατόπιν ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων παραμένει συνεργάτης των Φορέων και αναλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο τη διαρκή Ανάπτυξή τους, Διαθέτοντας ήδη πολύτιμη γνώση όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας κάθε φορέα παρέχει συμβουλές και προτείνει λύσεις που θα προσδώσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα καθώς και διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό κάθε Φορέα. Παρέχει πληροφόρηση σχετικά με ανάλογα επιδοτούμενα προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία, που προωθούν την ανάπτυξη της επιχείρησης και προσφέρει συνέργειες με εξειδικευμένους Συνεργάτες που ανήκουν στο  Δίκτυο της.

Η Ζ GROUP Business Consulting αποτελεί τον πολύτιμο συνεργάτη κάθε Φορέα που επιδιώκει να προηγείται των εξελίξεων στο ιδιαίτερα ρευστό και ανταγωνιστικό περιβάλλον του  σύγχρονου Επιχειρείν.

Η Ζ GROUP είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008, ΕΝ ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 22301:2012, EN ISO 27001:2013, ISO 50001:2011.