ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η Z GROUP παρέχει υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την εκπόνηση ενεργειακών μελετών, την διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων και την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που έχουν ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.

Ο όρος Ενεργειακή Αναβάθμιση χώρου ή κτιρίου αφορά τις παρεμβάσεις και τις αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να καταναλώνεται η ελάχιστη δυνατή ενέργεια και να διατηρούνται, παράλληλα, οι βέλτιστες συνθήκες άνεσης στο χώρο.

Ο βέλτιστος τρόπος για την μείωση της καταναλισκώμενης ενέργειας και την ελαχιστοποίηση των εκπεμπόμενων ρύπων είναι η εφαρμογή των απαραίτητων ενεργειακών παρεμβάσεων.

Με την ενεργειακή μελέτη του χώρου καταγράφεται η υφιστάμενη ενεργειακή κατάστασή του, προτείνονται οι βέλτιστες τεχνικές ενεργειακές παρεμβάσεις και υπολογίζεται η ενεργειακή συμπεριφορά του χώρου, αφού εφαρμοστούν οι προτεινόμενες ενεργειακές παρεμβάσεις.

Τι προσφέρει η Z GROUP

Η Z GROUP πραγματοποιεί τεχνικοοικονομική ανάλυση εξοικονόμησης ενέργειας, στην οποία υπάρχει αναλυτική καταγραφή της σχέσης κόστους – απόδοσης των προτεινόμενων παρεμβάσεων, καθώς και αναλυτικός υπολογισμός της μείωσης των εκλυόμενων ρύπων εξαιτίας της κατανάλωσης ενέργειας.

 

Ο κ. Ζάρρας Δημήτριος είναι πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής (Α.Μ. 15100) και πιστοποιημένος Ενεργειακός Ελεγκτής Γ’ Τάξης (Α.Μ. 678).

Η Z GROUP στελεχώνεται από εξειδικευμένους μηχανικούς και διαπιστευμένους ενεργειακούς επιθεωρητές.

Η Ζ GROUP είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008, ΕΝ ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 22301:2012, EN ISO 27001:2013, ISO 50001:2011.