ΑΙΟΛΙΚΑ

Αιολικά

Η αιολική ενέργεια είναι μια πρακτικά ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Η εκμετάλλευση του υψηλού της δυναμικού στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών που ενσωματώνεται στις σύγχρονες αποδοτικές ανεμογεννήτριες, έχει τεράστια σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Αδειοδότηση

Αρχικά,  υποβάλλεται αίτησης προς τη Ρ.Α.Ε., με κοινοποίηση προς το Υ.Π.Ε.Κ.Α., για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρ.Α.Ε. συνεκτιμά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις περιβαλλοντικές παραμέτρους του έργου, πιθανά θέματα εθνικής ασφαλείας,  τις ανεμολογικές μετρήσεις, αλλά και τη δυνατότητα σύνδεσης του αιολικού πάρκου με το δίκτυο ηλεκτροδότησης (ύστερα από σχετική διαβούλευση με τον Α.Δ.Μ.Η.Ε.).

Μετά την απόκτηση της άδειας παραγωγής, θα πρέπει να αποκτηθούν όλες οι άδειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, με σημαντικότερη την άδεια εγκατάστασης. Στη συνέχεια, θα πρέπει να εκδοθούν οι απαραίτητες πολεοδομικές άδειες για την κατασκευή των βάσεων έδρασης των ανεμογεννητριών, καθώς και για την κατασκευή των λοιπών συνοδών έργων υποδομής (π.χ. κτίριο ελέγχου, υποσταθμός), προκειμένου να αρχίσει η κατασκευή του έργου, καθώς και το πρωτόκολλο εγκατάστασης από το αρμόδιο Δασαρχείο, εφόσον η εγκατάσταση γίνεται σε δάση ή δασικές εκτάσεις.

Υπηρεσίες

Η Z GROUP αναλαμβάνει project που καλύπτουν όλα τα επιμέρους στάδια ανάπτυξης ενός έργου, συμπεριλαμβανομένων:

  • Ανάλυση αγοράς και αξιολόγηση
  • Προκαταρκτικός σχεδιασμός
  • Μετρήσεις δυναμικού ΑΠΕ
  • Προμελέτες και μελέτες σκοπιμότητας
  • Εύρεση χρηματοδότησης: προετοιμασία φακέλων και παρακολούθηση
  • Τεχνικές μελέτες-επίβλεψη κατασκευής
  • Διαχείριση έργου και υπηρεσίες προμήθειας

Κατασκευή

Z GROUP και οι Συνεργάτες της διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε θέματα μελέτης, αδειοδότησης σταθμών παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, δίνοντας στον υποψήφιο επενδυτή μια σαφή εικόνα της επένδυσης που ενδιαφέρεται να υλοποιήσει, διερευνώντας εναλλακτικά σενάρια οικονομικά βιώσιμων επενδύσεων, και στηρίζοντας τον πελάτη σε κάθε βήμα υλοποίησης της επένδυσης.

 

Η Ζ GROUP είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008, ΕΝ ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 22301:2012, EN ISO 27001:2013, ISO 50001:2011.