ΜΕΛΕΤΕΣ DUE DILIGENCE

ΜΕΛΕΤΕΣ DUE DILIGENCE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η Μελέτη Due Diligence ή Μελέτη Σκοπιμότητας είναι η διαδικασία συστηματικής και ενδελεχούς έρευνας, διάγνωσης και παρατήρησης για τη διασφάλιση μιας μελλοντικής επένδυσης.

Στόχος της διαδικασίας είναι η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών προκειμένου να εκτιμηθεί με ακρίβεια, τόσο το κόστος, όσο και το αναμενόμενο κέρδος της επένδυσης.

Τεχνική και Οικονομική Ανάλυση Μέτρων ΕΞΕ LCCA

Η ανάλυση των προτεινόμενων μέτρων περιλαμβάνει την τεχνική ανάλυση και εξεύρεση της βέλτιστης λύσης . Κατόπιν πραγματοποιείται οικονομική ανάλυση σε επίπεδο κύκλου κόστους ζωής η οποία λαμβάνει υπόψιν τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την απόδοση του προτεινόμενου μέτρου στη διάρκεια ζωής της επένδυσης αλλά και τη σύγκριση με το σενάριο βάσης BAU (Business As Usual).

Τι προσφέρει η Z GROUP

Η Z GROUP, διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία, αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών Due Diligence σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έργα εξοικονόμησης ενέργειας, παρέχοντας τεχνική αξιολόγηση του έργου, εκτίμηση του επιχειρηματικού σχεδίου, αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων, έλεγχο βιωσιμότητας, αξιολόγηση των βασικών κινδύνων και μέτρα άμβλυνσης αυτών.

Η Ζ GROUP είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008, ΕΝ ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 22301:2012, EN ISO 27001:2013, ISO 50001:2011.