ΜΕΛΕΤΕΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO 50001

ΜΕΛΕΤΕΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO 50001

Τι είναι το ISO 50001

Το ISO 50001 είναι το πρώτο παγκόσμιο πρότυπο διαχείρισης ενέργειας και είναι αποτέλεσμα πληθώρας εθνικών και τοπικών προτύπων όπως το EN 16001. Αναμένεται πως το ISO 50001 θα αντικαταστήσει μελλοντικά το EN16001.

Τι απαιτεί η εφαρμογή του ISO 50001

Απαιτεί την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ενεργειακής πολιτικής και τη καθιέρωση σκοπών, στόχων και πλάνου ενεργειών. Σκοπός είναι η βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης (improvement of energy performance), λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή χρήση (use), κατανάλωση (consumption) και αποδοτικότητα (efficiency).

Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται το ISO 50001

Το ISO 50001 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, και αφορά σε δραστηριότητες που ελέγχονται άμεσα από την επιχείρηση. Οι απαιτήσεις του μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε υπάρχοντα συστήματα όπως το ISO 9001 και το ISO 14001 (με τη δομή του οποίου είναι ιδιαίτερα συμβατό και άμεσα σχετιζόμενο).

Οφέλη εφαρμογής & πιστοποίησης

  • μείωση του κόστους της ενέργειας (π.χ. προώθηση μεθόδων καλύτερης χρήσης του εξοπλισμού που καταναλώνει ενέργεια)
  • περιορισμός κινδύνων που σχετίζονται με την ενεργειακή ασφάλεια (energy security), μέσω βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης
  • παροχή πλαισίου για τη θέσπιση προδιαγραφών ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα (π.χ. προμηθευτές)
  • καθιέρωση ορθών πρακτικών διαχείρισης της ενέργειας
  • μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Τι προσφέρει η Z GROUP

  • Πιστοποίηση: περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης και πιστοποίησης του συστήματός σας σύμφωνα με το ISO 50001
  • Εκπαίδευση: περιλαμβάνει την παροχή των απαραίτητων εφοδίων προκειμένου να μπορέσετε να εφαρμόσετε και να συντηρήσετε επιτυχώς το σύστημα διαχείρισης της ενέργειας
  • Προκαταρκτικές επιθεωρήσεις: περιλαμβάνει την υποστήριξη στη φάση προετοιμασίας σας βοηθώντας σας να καθορίσετε το βαθμό ετοιμότητάς σας για την τελική πιστοποίηση του συστήματος (gap analysis)

 

Η Ζ GROUP είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008, ΕΝ ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 22301:2012, EN ISO 27001:2013, ISO 50001:2011.