ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ II

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ II

Επιδότηση Ενεργειακών Παρεμβάσεων έως 70%

 

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Είναι γεγονός ότι η ενεργειακή σπατάλη στις κατοικίες αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα κάθε νοικοκυριού στις ημέρες μας, λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος της ενέργειας.

Υπολογίζεται ότι μόνο για τη θέρμανση το χειμώνα και το δροσισμό το καλοκαίρι χρησιμοποιούνται τα 3/4 της ενεργειακής κατανάλωσης μιας κατοικίας, όπως επίσης η απώλεια θερμότητας το χειμώνα και η υπερθέρμανση το καλοκαίρι οφείλεται κατά 50% περίπου στους τοίχους, 25% στα πατώματα και τις οροφές και κατά 25% περίπου στα κουφώματα.

Είναι λοιπόν πολύ εύκολο να κατανοηθούν τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που θα προκύψουν από την ενεργειακή αναβάθμιση μιας κατοικίας  με βασικότερο τη μείωση των εξόδων για τη λειτουργίας της.

Με την ενεργειακή αναβάθμιση μιας κατοικίας

 • καταναλώνεται λιγότερη ενέργεια για την επίτευξη της απαιτούμενης θερμοκρασίας, χειμώνα καλοκαίρι. Οικονομικό όφελος δηλαδή άμεσα, με ταυτόχρονη αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής, καλύτερο περιβάλλον χωρίς υγρασία εντός κατοικίας κτλ.
 • αυξάνεται η εμπορική αξία της κατοικίας, λόγω της υψηλότερης ενεργειακής κλάσης αλλά και της ανακαίνισης με νέα σύγχρονα υλικά που θα υλοποιηθεί, ενώ ταυτόχρονα λόγω του χαμηλού κόστους λειτουργίας της, μπορεί να εξασφαλισθεί καλύτερο τίμημα σε περίπτωση ενοικίασης ή πώλησης.

 

Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»

Το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον είναι ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει στόχο την Ενεργειακή Αναβάθμιση των κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.

Το σημαντικότερο όφελος που μπορεί να αποκομίσει κάποιος από το Πρόγραμμα είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και η μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας, η οποία συνεπάγεται και μειωμένα λειτουργικά έξοδα για το νοικοκυριό.

Στο νέο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα υπάρχουν νέοι όροι και προϋποθέσεις, από τις οποίες οι σημαντικότερες αναμένεται να είναι

 • η αύξηση του προϋπολογισμού του έργου στις 25.000€ ανά κατοικία και στις 80.000€ ανά πολυκατοικία.
 • η διαμόρφωση των κριτηρίων συμμετοχής στο πρόγραμμα με βάση το εισόδημα.
 • η συμμετοχή των Φωτοβολταικών Συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας που θα αυτοκαταναλώνεται

 

Δικαιούχοι Προγράμματος

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που :

α. έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.
β. πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του παρακάτω πίνακα.

Kατηγορία Ατομικό Εισόδημα Οικογενειακό Εισόδημα Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης Αύξηση Επιχορήγησης ανά προστατευόμενο μέλος Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης
1 Έως 10.000€ Έως 20.000€ 60% 5% 70%
2 10.001 έως 15.000€ 20.001 έως 25.000€ 50% 5% 70%
3 15.001 έως 20.000€ 25.001 έως 30.000€ 40% 5% 70%
4 20.001 έως 25.000€ 30.001 έως 35.000€ 35% 5% 70%
5 25.001 έως 30.000€ 35.001 έως 40.000€ 30% 5% 50%
6 30.001 έως 35.000€ 40.001 έως 45.000€ 25% 5% 50%
7 35.001 έως 40.000€ 45.001 έως 50.000€ 0% 0% 0%

Προβλέπεται προκαταβολή σε ποσοστό 70% του αρχικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων.

Όσοι ανήκουν στην Κατηγορία 7 ή έχουν μεγαλύτερο εισόδημα δε δικαιούνται επιδότηση από το Πρόγραμμα, αλλά μπορούν να συνάψουν τραπεζικό άτοκο δάνειο (χορηγείται μόνο επιδότηση επιτοκίου).

Σε περίπτωση κάλυψης Ίδιας Συμμετοχής με Τραπεζικό Δανεισμό δεν απαιτούνται εξασφαλίσεις, η διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα (4), πέντε (5) ή έξι (6) έτη και η επιδότηση επιτοκίου αφορά σε όλη τη διάρκεια του δανείου.

 

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός – Μορφή και ποσοστά ενίσχυσης

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση τελικού αποδέκτη/ τελικού Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας, με μέγιστο ποσό τις 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων). Επιπλέον, από το Πρόγραμμα καλύπτονται έως 100%, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του Προγράμματος :

α. το κόστος διενέργειας των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων.

β. η αμοιβή του συμβούλου έργου.

γ. τυχόν μελέτες απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα έλεγχο στατικής επάρκειας κλπ).

Ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός (συνολικός και παρεμβάσεων) καθορίζεται βάσει των προσκομισθέντων παραστατικών δαπανών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον επιλέξιμο προϋπολογισμό της απόφασης υπαγωγής καθώς και τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης του προγράμματος.

 

Προϋποθέσεις Προγράμματος 

Οι προϋποθέσεις ένταξης στο «Εξοικονομώ ΙΙ»

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:

– Χρησιμοποιείται ως κατοικία, φέρει οικοδομική άδεια, έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της «Δ» και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Ειδικές Προϋποθέσεις για Πολυκατοικίες

Για να χαρακτηρισθεί μια πολυκατοικία, ως σύνολο κτηρίου, επιλέξιμη κατοικία θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα:

– Σε περίπτωση μεικτής χρήσης, θα πρέπει τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και λοιπές χρήσεις) να χρησιμοποιείται ως κατοικία και να αποτελούν ένα ενιαίο διακριτό σύνολο. Δεν χαρακτηρίζονται όμως ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

– Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του τμήματος του κτιρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα.

– Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο μέρος του κτιρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

–  Πραγματοποιούνται κοινόχρηστες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

–  Οι ιδιοκτήτες που δεν εντάσσονται ή δε θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα συμμετέχουν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που έχουν δηλωθεί στην Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας με ίδια κεφάλαια.

Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου, ισχύουν επιπλέον τα εξής:

– Εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας 1,2 ή 3 τουλάχιστον από το 50%  του πλήθους των επιλέξιμων ιδιοκτησιών, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που βάσει των εισοδημάτων τους εμπίπτουν στην κατηγορία 4 εντάσσονται στην κατηγορία 3, και οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα υψηλότερα αυτών της κατηγορίας 4, εντάσσονται στην κατηγορία 4. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στο εισόδημά του και οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα που υπερβαίνουν τα εισοδήματα της κατηγορίας 7 εντάσσονται στην κατηγορία 7.

– Οι ιδιοκτήτες που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα συμμετέχουν στην υλοποίηση των δηλωθέντων παρεμβάσεων με ίδια κεφάλαια.

– Το κόστος που αφορά σε κοινόχρηστες δαπάνες επιμερίζεται με βάση τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας. Επιλέξιμες για το πρόγραμμα είναι το μέρος των δαπανών που αφορούν σε ιδιοκτησίες που εντάσσονται στο πρόγραμμα.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Ενεργειακές Παρεμβάσεις, Κέλυφος

Εξωτερική Θερμομόνωση Κελύφους (Θερμοπρόσοψη)

Με την προσθήκη Εξωτερικής Θερμομόνωσης θωρακίζεται ενεργειακά το κτίριο, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και επιτυγχάνοντας προστασία από την υγρασία. Ελαχιστοποιείται η δυνατότητα διείσδυσης των αντίξοων καιρικών συνθηκών (καύσωνας, παγετός κτλ.) στο εσωτερικό του κτιρίου.

Θερμομόνωση Δώματος (Ταράτσας) -Στέγης

Με την εγκατάσταση Θερμομόνωσης επιτυγχάνεται η προστασία από Ζέστη- Ψύχος-Υγρασία, που προέρχονται από εξωτερικές κλιματολογικές επιδράσεις. Περιορίζονται οι απώλειες θερμότητας (χειμώνα) και δρασισμού (καλοκαίρι) από το μονωμένο χώρο, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει και τα δομικά υλικά του κτιρίου από τη διαρκή έκθεση στις διαφορές θερμοκρασίας.

Εσωτερική Θερμομόνωση

Με την εγκατάσταση Εσωτερικής Θερμομόνωσης επιτυγχάνεται μείωση της κατανάλωσης ενέργειας διατήρηση της σταθερής θερμοκρασίας εντός του χώρου. Ελαχιστοποιείται η δυνατότητα απομάκρυνσης των της θερμικής άνεσης (δροσιά το καλοκαίρι – ζέστη το χειμώνα ) από το εσωτερικό του κτιρίου προς το εξωτερικό περιβάλλον.

Αντικατάσταση Κουφωμάτων Σκίαστρα

Η αντικατάσταση των Κουφωμάτων με Ενεργειακά Κουφώματα διασφαλίζει τη δραστική μείωση της μεταφοράς της θερμότητας (ή ψύξης) που περνά από το εσωτερικό περιβάλλον του κτιρίου στο εξωτερικό περιβάλλον (και αντιστρόφως). Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται αεροστεγανότητα (το κούφωμα πλέον «δεν μπάζει») οπότε δεν υπάρχουν απώλειες θερμότητας λόγω της μεταφοράς αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον προς το εσωτερικό (και αντίστροφα).

 

 • Ενεργειακές Παρεμβάσεις, Ηλεκτρο-Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Ηλιακός Θερμοσίφωνας

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι ένα ενεργητικό ηλιακό σύστημα που ζεσταίνει νερό αξιοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία. Η χρήση του «επιβάλλεται»  στις χώρες που έχουν μεγάλη ηλιοφάνεια, όπως η Ελλάδα. Παράγει Ζεστό Νερό για χρήση με μηδενικό λειτουργικό κόστος – πλέον η εγκατάστασή του είναι υποχρεωτική σε νεόδμητες κατοικίες.

Φωτοβολταϊκή Εγκατάσταση – Net – Metering

Με την εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος μέσω NET METERING επιτυγχάνεται ο συμψηφισμός της παραγωγής του Φ/Β με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της κατοικίας. Ιδανικό συνδυασμό αποτελεί η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας με παράλληλη εγκατάσταση Φ/Β μέσω Net Metering. Η ενέργεια που καταναλώνει η αντλία για ψύξη – θέρμανση συμψηφίζεται με την ενέργεια που παράγεται από τα Φ/Β, ώστε η κατοικία να τροφοδοτείται δωρεάν με θερμότητα τον χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι.

Αντλίες Θερμότητας (Ψύξης – Θέρμανσης)

Αποτελεί το οικονομικότερο μέσο για θέρμανση και ψύξη με το 70% της απαιτούμενης ενέργειας να απορροφάται από το περιβάλλον, ενώ το υπόλοιπο 30% λαμβάνεται με τη μορφή της ηλεκτρικής ενέργειας

Η εξοικονόμηση κόστους υπολογίζεται σε 65% σε σύγκριση με το πετρέλαιο θέρμανσης και 40% με το φυσικό αέριο, ενώ εάν συνδυαστεί με Φωτοβολταϊκή Εγκατάσταση μέσω σύμβασης Net Metering το κόστος λειτουργίας τείνει στο μηδέν !

Ηλιοθερμία

Τα ηλιοθερμικά συστήματα βασίζονται αξιοποίηση της δωρεάν ηλιακής ενέργειας και τη μετατροπή της σε θερμική. Το σημαντικό όφελος που παρέχει ένα ηλιοθερμικό σύστημα είναι ότι έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης έως και 60%. Πρόκειται για συστήματα υποβοήθησης της θέρμανσης – ηλιακή θέρμανση – όπου το νερό προθερμαίνεται από την ηλιοθερμία (τις ημέρες όπου εμφανίζεται έστω σύντομα ήλιος) άρα καταναλώνεται σημαντικά λιγότερη ενέργεια για θέρμανση του χώρου.

 

Υπηρεσίες Z GROUP

Η εταιρεία αναλαμβάνει το βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών – υπαίθριων) με βάση τη γεωμετρία της κατοικίας και το τοπικό κλίμα και την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειακών παρεμβάσεων.

Στόχος της εταιρίας αποτελεί η διαμόρφωση ενεργειακά αυτόνομων κατοικιών, δηλαδή σχεδιασμένων έτσι ώστε αφενός να καλύπτονται πλήρως οι ενεργειακές τους ανάγκες και αφετέρου να μειωθούν στο ελάχιστο οι δαπάνες για την ενεργειακή κάλυψή τους.

 • Στις υφιστάμενες κατοικίες αναλαμβάνει τη μελέτη και την κατασκευή με σκοπό την ενεργειακή τους θωράκιση για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Μελετά την ενεργειακή συμπεριφορά των συστημάτων θέρμανσης και δροσισμού και βελτιώνει την ενεργειακή τους απόδοση.
 • Υλοποιεί τις απαραίτητες εργασίες, όπως θερμομόνωση τοιχοποιίας και στέγης (κέλυφος), αντικατάσταση κουφωμάτων με θερμοδιακοπτόμενους υαλοπίνακες, τοποθέτηση σκιάστρων, αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης, δροσισμού και νερού χρήσης, εγκατάσταση Φωτοβολταικών Συστημάτων αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό την ηλιακή ενέργεια.
 • Υπολογίζει το κόστος από την αρχή της διαδικασίας και το παραδίδει το έργο ολοκληρωμένο όπως ακριβώς έχει συμβασιοποιηθεί.

Οι Υπηρεσίες που αναλαμβάνει η Z GROUP στα πλαίσια του Προγράμματος :

 • Επίσκεψη για αυτοψία στο χώρου του έργου
 • Αξιολόγηση της επένδυσης και εκπόνηση πλήρους μελέτης υλοποίησης ενεργειακών παρεμβάσεων, με υπολογισμό του κόστους εγκατάστασης
 • Διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την υποβολή – διαχείριση του έργου : από την αρχική ηλεκτρονική υποβολή και την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού έως τη λήψη της επιδότησης.
 • Μέριμνα για τραπεζική χρηματοδότηση (σε περίπτωση που απαιτηθεί)
 • Ενημέρωση για οποιοδήποτε θέμα (διαδικαστικό, τεχνικό, οικονομικό) σχετικά με την επένδυση
 • Πανελλαδική κάλυψη για παράδοση έργου «με το κλειδί στο χέρι»

 

Z GROUPΧρηματοδότηση Έργων

Η  Z GROUP στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Πελάτες της, παρέχει μέσω της συνεργασία της με την Τράπεζα Πειραιώς Πρόγραμμα Χρηματοδότησης έως 100% για το ποσό της Ίδιας Συμμετοχής του Δικαιούχου. Με απλά λόγια κατόπιν έγκρισης οι δαπάνες μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς να επιβαρυνθεί ο Δικαιούχος αρχικά, αλλά να καταβάλλει το ποσό της ίδιας συμμετοχής σταδιακά,  σε διάστημα 60 μηνών στην Τράπεζα.

Δικαιούχοι

Ιδιώτες φορολογούμενοι στην Ελλάδα, ηλικίας 18-70 ετών (στη λήξη του δανείου).

Ποσό Δανείου

€1.500 – €20.000

– Για την υλοποίηση του συνόλου των Ενεργειακών Παρεμβάσεων όπως περιγράφονται στην Ενότητα Επιλέξιμες Δαπάνες (σελ. 10-12)

Για Αγορά & Εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων: Μέχρι το 100% προϋπολογισμού της οικονομικής προσφοράς της Ζ GROUP & επιπλέον ρευστότητας μέχρι €2.000

– Για τους υπόλοιπους σκοπούς: μέχρι το 100% του ποσού της προσφοράς ή του προτιμολογίου της Ζ GROUP και επιπλέον παροχή ρευστότητας μέχρι €2.000

Επιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο, σήμερα 8,75%, πλέον εισφοράς του Ν. 128/75 που σήμερα ανέρχεται σε 0,6 μονάδες.

Διάρκεια Δανείου

– από 6 έως 60 μήνες για ποσό δανείου μέχρι €6.000

– από 6 έως 120 μήνες για ποσό δανείου από €6.001 μέχρι €20.000.

Εξασφαλίσεις
Δεν Απαιτούνται εξασφαλίσεις από την Τράπεζα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οικονομικά Στοιχεία Τριετίας

Εκκαθαριστικοί Λογαριασμοί Ηλεκτρικού Ρεύματος 1 έτους (Net Metering)

Η  Z GROUP στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των Πελατών της, παρέχει μέσω της συνεργασία της με την Τράπεζα Πειραιώς Πρόγραμμα Χρηματοδότησης έως 100% για την υλοποίηση Ενεργειακών Παρεμβάσεων, στις περιπτώσεις Δικαιούχων των οποίων η Αίτηση δεν έχει εγκριθεί λόγω έλλειψης Πόρων του Προγράμματος.

Ενεργειακές Παρεμβάσεις

 1. Αγορά & Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Σημείωση : μόνο για ΝΕΤ ΜΕΤΕRING – αυτοκατανάλωση με συμψηφισμό ενέργειας

 1. Βελτίωση κατοικίας μέσω πράσινων τεχνικών παρεμβάσεων & συστημάτων ΑΠΕ
 • τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτίριο ή/και χρήση ψυχρών βαφών
 • τοποθέτηση θερμομονωτικών κουφωμάτων (πλαίσιο, υαλοπίνακες)
 • χρήση ψυχρών βαφών
 • κατασκευή πράσινης στέγης στο δώμα του κτιρίου (φυτεμένα δώματα)
 • τοποθέτηση ηλιοπροστατευτικού εξοπλισμού (εξωτερικά μόνιμα σκίαστρα, τέντες, περσίδες, αντιηλιακές μεμβράνες υαλοπινάκων)
 • αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα / λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή αντλία θερμότητας
 • εγκατάσταση μονάδων ανάκτησης θερμότητας
 • εγκατάσταση ενεργειακού τζακιού
 • εγκατάσταση συστημάτων θερμοστατικής ρύθμισης (π.χ. θερμοστάτες)
 • εγκατάσταση μικρού βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων (της τάξης των 2-10 ατόμων)
 • εγκατάσταση συστήματος επαναχρησιμοποίησης νερού και αξιοποίησης βρόχινου νερού
 • εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων για ζεστό νερό χρήσης
 • εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης – κλιματισμού με χρήση ΑΠΕ (πχ γεωθερμία, ηλιακοί συλλέκτες, βιομάζα)
 • εγκατάσταση μικρών μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού & θερμότητας
 • εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών
 • εγκατάσταση κυψελών καυσίμου
 1. Πράσινες Οικοσκευές
 • οικοσκευές ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α
 • κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α
 • ανεμιστήρες οροφής
 1. Πράσινες Μεταφορές
 • αγορά ποδηλάτου, ηλεκτρικού ποδηλάτου, ηλεκτρικής μηχανής

Δικαιούχοι

Ιδιώτες φορολογούμενοι στην Ελλάδα, ηλικίας 18-70 ετών (στη λήξη του δανείου).

Ποσό Δανείου

€1.500 – €20.000

έως το 100% του ποσού της προσφοράς ή του προτιμολογίου της Ζ GROUP και επιπλέον παροχή ρευστότητας μέχρι €2.000

Επιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με ΒΕΚ πλέον περιθωρίου – 2,35 μονάδες, σήμερα 8,75%, πλέον εισφοράς του Ν. 128/75 που σήμερα ανέρχεται σε 0,6 μονάδες.

Διάρκεια Δανείου

 • από 6 έως 60 μήνες για ποσό δανείου μέχρι €6.000
 • από 6 έως 120 μήνες για ποσό δανείου από €6.001 μέχρι €20.000

 

Η Ζ GROUP είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008, ΕΝ ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 22301:2012, EN ISO 27001:2013, ISO 50001:2011.

 

Παρουσίαση Z GROUP – Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ»

Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ_Z GROUP