ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Από το 2007 μέχρι σήμερα, όλοι οι καταναλωτές ρεύματος έχουν το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που επιθυμούν αλλά και διαπραγμάτευσης των τιμών και των Όρων Προμήθειας της ενέργειας που χρειάζονται. Η απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας έφερε ως επακόλουθο, μέσω του ανταγωνισμού, οφέλη για τον τελικό Καταναλωτή από πλευράς μείωσης κόστους σε συνδυασμό με την παροχή υψηλού επιπέδου επικοινωνίας και εξυπηρέτησης.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Το τιμολόγιο ρεύματος σε όλους τους Προμηθευτές χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Το ανταγωνιστικό και το Μη Ανταγωνιστικό σκέλος. Το Ανταγωνιστικό σκέλος που αφορά το κόστος Προμήθειας Ρεύματος αναφέρεται στις χρεώσεις που καθορίζονται από έκαστο Προμηθευτή για την κατανάλωση του Πελάτη του.

Το Μη Ανταγωνιστικό σκέλος αφορά χρεώσεις που, αν και εξαρτώνται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της παροχής και την κατανάλωση του Πελάτη, υπολογίζονται βάση σταθερών, καθορισμένων από το Κράτος. Ενώ το Κόστος Προμήθειας είναι διαπραγματεύσιμο ανάμεσα στον Πελάτη και τον Προμηθευτή του, το Μη Ανταγωνιστικό σκέλος είναι ανελαστικό κόστος και διαμορφώνεται για κάθε τύπο παροχής σύμφωνα με τον ίδιο τρόπο υπολογισμού από όλους τους Προμηθευτές.

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αναλυτικότερα το Μη Ανταγωνιστικό σκέλος περιλαμβάνει συγκεκριμένα τις ακόλουθες χρεώσεις:

– ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ:

Χρήση του Ελληνικού Δικτύου Μεταφοράς: Αποδίδεται στον Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΑΔΜΗΕ.

– ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 

Χρήση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής: Αποδίδεται στον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΔΕΔΔΗΕ.

– ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ: 

Χρεώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη Νομοθεσία με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Αγοράς.

– ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ): 

Αφορά υπηρεσίες Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και σε καταναλωτές με ειδικά Τιμολόγια όπως Πολυτέκνων, Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, και Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης.

– ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ (ΕΤΜΕΑΡ): 

Αφορά τους παραγωγούς ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ).

– ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 5‰: 

ΕΙΔ.ΤΕΛ 5‰ (Ν. 2093/92)

– ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΔΤ) & ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ (ΔΦ): 

Βάσει του Ν.3345/2005, ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται, απαλλάσσονται από την καταβολή Δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, εφόσον υποβληθούν στον οικείο Δήμο: α) σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου του, β) βεβαίωση που εκδίδεται από τα τοπικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ, περί διακοπής ηλεκτροδότησης του ακινήτου. Πληροφορίες για τα τοπικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ θα βρείτε στο https://www.deddie.gr/el/upiresies/simeia-eksupiretisis ή στο 11500.

– ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ): 

(Ν. 2130/93)

– ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ – ΕΡΤ: 

Εξαιρούνται από το τέλος υπέρ ΕΡΤ οι μετρητές κοινόχρηστων χώρων, Ελληνικού Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., θρησκευτικών χώρων, αρδευτικών, κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων και οι παροχές συνολικού κόστους<10€ μηνιαίως (σχεδόν ανενεργές).

 

ΕΚΔΟΣΗ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Η έκδοση των λογαριασμών ρεύματος γίνεται ανά μήνα και μάλιστα εξαρτάται από την αποστολή δεδομένων κατανάλωσης από τον Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) στον Προμηθευτή.

Οι “Εκκαθαριστικοί” λογαριασμοί τιμολογούν την πραγματική κατανάλωση της παροχής κατά την χρονική περίοδο που αφορά το τιμολόγιο. Η πραγματική κατανάλωση διαπιστώνεται με λήψη δεδομένων είτε μέσω επίσκεψης του ΔΕΔΔΗΕ στον μετρητή σας, είτε μέσω τηλεμέτρησης.
Όσον αφορά στους Οικιακούς καταναλωτές η εκκαθάριση αποστέλλεται από το ΔΕΔΔΗΕ κάθε 4 μήνες.

Οι “Έναντι” λογαριασμοί αφορούν εκτιμώμενη κατανάλωση για περίοδο κατά την οποία δεν υπάρχει λήψη πραγματικών δεδομένων για οποιοδήποτε λόγο. Η εκτίμηση αυτή γίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ και προκύπτει κατά προσέγγιση βάση του ιστορικού χρήσης του μετρητή ή από μετρήσεις της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η έκδοση κάθε εκκαθαριστικού λογαριασμού συμπεριλαμβάνει τυχόν έναντι που έχει προηγηθεί και αφορά την περίοδο κατανάλωσής του. Το ποσό που έχει ήδη αποδοθεί για τον έναντι λογαριασμό αφαιρείται, ώστε να μείνει ως χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης αυτής.

 

Η Ζ GROUP, υπήρξε επίσημος συνεργάτης των ΕΛΤΑ από το 2017 έως το 2020.
https://energypress.gr/news/gia-ti-nea-agora-energeias-syzitisan-ta-elta-me-toys-megaloys-pelates-toys
(4/2019 – Παρουσίαση στο Κεντρικό Κτίριο ΕΛΤΑ, Απελλού 1, Αθήνα)

Η Ζ GROUP προσφέρει την εξειδικευμένη τεχνογνωσία (Ενεργειακοί Έλεγχοι Γ Τάξης Ν4342/2015, Μελέτες Εξοικονόμησης/ Παραγωγής Ενέργειας) και την υψηλού επιπέδου-ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση σε Β2Β Πελάτες κυρίως ( Βιομηχανίες, Εμπορικές, Ξενοδοχειακές και άλλες επιχειρήσεις) αλλά και σε οικιακούς Καταναλωτές, με στόχο τη διασφάλιση ανταγωνιστικών τιμολογιακών χρεώσεων και κυρίως συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας και μείωσης ενεργειακού κόστους- αποτυπώματος.

Η Ζ GROUP είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008, ΕΝ ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 22301:2012, EN ISO 27001:2013, ISO 50001:2011.