ΒΙΟΜΑΖΑ-ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Βιομάζα-Βιοαέριο

Μια ακόμα ευκαιρία παρουσιάζεται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Παρατηρείται το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών να συμμετέχουν στην παραγωγή ενέργειας από βιομάζα. Η ηλεκτροπαραγωγή από βιομάζα (Αγροτικά Υπολείμματα και Ζωικά Προϊόντα)  έρχεται να καλύψει το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει για εγγυημένες και μεγάλες αποδόσεις.

Αδειοδότηση

Η Z GROUP αναλαμβάνει υπεύθυνα:

  • Τον έλεγχο καταλληλότητας του προτεινόμενου χώρου εγκατάστασης, σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές του ΔΕΔΔΗΕ και τους ισχύοντες νόμους περιβαλλοντικά και πολεοδομικά.
  • Την προετοιμασία και υποβολή στο ΔΕΔΔΗΕ ενός πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, τοπογραφικών και λοιπών απαιτούμενων εγγράφων και την παρακολούθηση της εξέλιξης του αιτήματος, μέχρι και την προσφορά σύνδεσης.
  • Τη Διαχείριση του έργου ως προς το αναπτυξιακό (Επιδότηση) και φυσικό αντικείμενο.

Υπηρεσίες

Η Z GROUP αναλαμβάνει project που καλύπτουν όλα τα επιμέρους στάδια ανάπτυξης ενός έργου, συμπεριλαμβανομένων:

  • Ανάλυση αγοράς και αξιολόγηση
  • Προκαταρκτικός σχεδιασμός
  • Μετρήσεις δυναμικού ΑΠΕ
  • Προμελέτες και μελέτες σκοπιμότητας
  • Εύρεση χρηματοδότησης: προετοιμασία φακέλων και παρακολούθηση
  • Τεχνικές μελέτες-επίβλεψη κατασκευής
  • Διαχείριση έργου και υπηρεσίες προμήθειας

Κατασκευή

H Z GROUP και οι Συνεργάτες της διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε θέματα μελέτης, αδειοδότησης σταθμών παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, δίνοντας στον υποψήφιο επενδυτή μια σαφή εικόνα της επένδυσης που ενδιαφέρεται να υλοποιήσει, διερευνώντας εναλλακτικά σενάρια οικονομικά βιώσιμων επενδύσεων, και στηρίζοντας τον πελάτη σε κάθε βήμα υλοποίησης της επένδυσης.

 

Η Ζ GROUP είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008, ΕΝ ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 22301:2012, EN ISO 27001:2013, ISO 50001:2011.