ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Υδροηλεκτρικά Συστήματα

Με τον όρο Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, εννοούμε ένα υδροηλεκτρικό έργο εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 15 MWp. Η αρχή λειτουργίας ενός τυπικού μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού (ΜΥΗΣ) βασίζεται στην εκμετάλλευση της δυναμικής ενέργειας των επιφανειακών υδάτων, με μετατροπή της αρχικά σε κινητική ενέργεια και στη συνέχεια σε ηλεκτρική.

Αδειοδότηση

 1. Κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης υδατικών πόρων, το οποίο οδηγεί σε άδεια χρήσης νερού
 2. Διαμόρφωση φακέλου για άδεια παραγωγής στην ΡΑΕ ή υποβολή μελέτης όρων σύνδεσης στην ΔΕΗ
 3. Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων και αιτήσεις εγκρίσεων από διάφορους φορείς
 4. Διαμόρφωση φακέλου για άδεια εγκατάστασης
 5. Υποβολή τεχνικοοικονομικής μελέτης για χρηματοδότηση του έργου
 6. Σύναψη σύμβασης σύνδεσης με το δίκτυο
 7. Άδεια λειτουργίας του σταθμού

Υπηρεσίες

Η Z GROUP αναλαμβάνει project που καλύπτουν όλα τα επιμέρους στάδια ανάπτυξης ενός έργου, συμπεριλαμβανομένων:

 • Ανάλυση αγοράς και αξιολόγηση
 • Προκαταρκτικός σχεδιασμός
 • Μετρήσεις δυναμικού ΑΠΕ
 • Προμελέτες και μελέτες σκοπιμότητας
 • Εύρεση χρηματοδότησης: προετοιμασία φακέλων και παρακολούθηση
 • Τεχνικές μελέτες-επίβλεψη κατασκευής
 • Διαχείριση έργου και υπηρεσίες προμήθειας

Κατασκευή

H Z GROUP και οι Συνεργάτες της διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε θέματα μελέτης, αδειοδότησης σταθμών παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, δίνοντας στον υποψήφιο επενδυτή μια σαφή εικόνα της επένδυσης που ενδιαφέρεται να υλοποιήσει, διερευνώντας εναλλακτικά σενάρια οικονομικά βιώσιμων επενδύσεων, και στηρίζοντας τον πελάτη σε κάθε βήμα υλοποίησης της επένδυσης.

 

Η Ζ GROUP είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008, ΕΝ ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 22301:2012, EN ISO 27001:2013, ISO 50001:2011.