ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Τί είναι ο αναπτυξιακός νόμος;

Ο Αναπτυξιακός Νόμος (Α.Ν.) αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων προς αξιολόγηση και έγκριση υπαγωγής στις διατάξεις του.

Καινοτομίες του νέου νόμου

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος υιοθετεί καινοτομικές προσεγγίσεις για την επίτευξη των στόχων του. Ειδικότερα:

 • διαφοροποίηση της σύνθεσης των χρηματοδοτικών μέσων με έμφαση σε χρήση φορολογικών απαλλαγών, καθώς έτσι δεν ενισχύεται πλέον η πραγματοποίηση δαπανών ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά κυρίως η απόδοση της επένδυσης. Επιπλέον, παρέχονται στοχευμένες επιχορηγήσεις ιδίως προς φορείς με αυξημένη ανάγκη κεφαλαιακής ενίσχυσης, αλλά και επιπλέον κίνητρα επενδυτικής επιλογής, με τη μορφή επιδότησης μισθολογικού κόστους, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, νέων χρηματοδοτικών εργαλείων (Funds), σταθεροποίησης συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, επιτάχυνσης διαδικασιών αδειοδότησης μεγάλων επενδύσεων.
 • ορισμός του ύψους της επιχορήγησης στο 70% του επιτρεπόμενου, προκειμένου οι ενισχύσεις που παρέχονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής να είναι ισοδύναμες σε καθαρή παρούσα αξία με το κίνητρο της επιχορήγησης.
 • καθιέρωση πλαφόν στο ύψος των ενισχύσεων (5 εκ. ανά επενδυτικό σχέδιο, 10 εκ. ανά επιχείρηση, 20 εκ. ανά όμιλο επιχειρήσεων), προκειμένου να επιτευχθεί διασπορά των ωφελούμενων από τις κρατικές ενισχύσεις και να αποφευχθεί η ανισοβαρής συγκέντρωση κρατικών ενισχύσεων σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις/ομίλους.
 • θέσπιση «Ειδικών Κατηγοριών Ενίσχυσης», οι οποίες προσδιορίζονται με γεωγραφικά κριτήρια, καθώς και με κριτήρια μορφής/επίδοσης, και δύνανται να ενισχυθούν με επιχορηγήσεις, όταν άλλως δεν παρέχονται, ή μεγαλύτερο ύψος επιχορηγήσεων, όταν παρέχονται. Οι στόχοι της επιπλέον ενίσχυσης “Ειδικών Κατηγοριών” αυτής είναι η καταπολέμηση διαφόρων ειδών μειονεξιών (κοινωνικοοικονομικών – γεωγραφικών), η ενίσχυση συγκεκριμένων επιχειρηματικών μορφών και η ενίσχυση επιχειρήσεων με σημαντική επίδοση σε αναπτυξιακά υποσχόμενους τομείς.
 • απλοποίηση των διαδικασιών με στόχους:
  • τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των επενδυτών με ταυτόχρονη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος [ιδίως: Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Ταμεία Συμμετοχών (Funds), Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους],
  • διαφανείς διαδικασίες σε όλα τα στάδια της ενίσχυσης ενός έργου (από την αξιολόγηση έως την ολοκλήρωση), καθώς οι υποψήφιοι επενδυτές και μετέπειτα δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της πορείας του έργου τους.
 • παροχή δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συμμετοχής είτε με ίδια κεφάλαια είτε με μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό, με παράλληλη αυστηροποίηση των όρων εξωτερικής χρηματοδότησης για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.
 • αξιολόγηση (ongoing και ex post) της εφαρμογής, αλλά και των ωφελημάτων και συνεπειών των ρυθμίσεων του νόμου για την επιχειρηματικότητα.
 • δυνατότητα λήψης επιχορήγησης από υφιστάμενη επιχείρηση, υπό τον όρο της εμφάνισης κερδών τουλάχιστον σε μία χρήση από τις τελευταίες 7 πριν την υπαγωγή. Δεδομένης της στενότητας των κρατικών πόρων, θα ήταν δημοσιονομικά ανεύθυνο και αδόκιμο να συνεχιστεί η πρακτική της κεφαλαιακής ενίσχυσης επιχειρήσεων, οι οποίες σωρεύουν ζημιές επί μακρά σειρά ετών. Οι επιχειρήσεις αυτές δύνανται να επωφεληθούν των ενισχύσεων μόνο μέσω των φορολογικών διευκολύνσεων, γεγονός που βεβαίως προϋποθέτει κερδοφόρες διαχειριστικές χρήσεις.
 • υιοθέτηση ουσιωδώς διαφορετικής διαδικασίας σχεδιασμού και σύνταξης του αναπτυξιακού νόμου: ήτοι, ουσιαστική διαβούλευση επί μήνες μέσω συναντήσεων με περισσότερους από 70 φορείς και επεξεργασία περισσότερων των 160 γραπτών υπομνημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ουσιαστική συμμετοχή της αρμόδιας υπηρεσίας στη διαδικασία αυτή και στην αξιοποίηση της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας της, καθώς και στην συνεχή εμπλοκή των λοιπών κρατικών φορέων με συναφές αντικείμενο.

Στόχοι

Κεντρικοί στόχοι του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι: η επενδυτική επανεκκίνηση, ιδιαίτερα μέσω της επανεκβιομηχάνισης της χώρας σε κατευθύνσεις υποσχόμενες άμεσα και σταθερά αποτελέσματα, η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης λιγότερο ευνοημένων περιοχών, η υποβοήθηση, οριοθέτηση και καθοδήγηση της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας σε χωρικό και κλαδικό επίπεδο, η αύξηση της απασχόλησης με τη στήριξη νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, που απασχολούν ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να αναστραφεί η τάση φυγής ιδίως των νέων επιστημόνων.

Μέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ Δημοσίου και φορέων παραγωγής γνώσης και επιχειρήσεων, η βελτίωση της θέσης της χώρας ως προς την ανταγωνιστικότητά της σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η αναβάθμιση σε αλυσίδες αξίας προς την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων και προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, ο εκσυγχρονισμός και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Δομή

Ο νόμος είναι «κωδικοποιημένος», ώστε να μην χρειάζεται να ανατρέχει ο κάθε ενδιαφερόμενος σε άλλο κανονιστικό πλαίσιο. Η δομή του Νόμου διακρίνεται σε δύο μέρη, στο Γενικό και στο Ειδικό:
Στο Γενικό μέρος περιέχονται οι βασικές ρυθμίσεις του νόμου σε συμφωνία, με το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό [ΓΑΚ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014], που αφορούν σε όλα τα καθεστώτα.
Το ειδικό μέρος διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια, στα οποία περιγράφονται τα οκτώ (8) επιμέρους καθεστώτα ενισχύσεων.

Καθεστώτα

 • Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού
 • Γενική Επιχειρηματικότητα
 • Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ
 • Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ
 • Συνέργειες και δικτυώσεις
 • Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών
 • Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια – αλυσίδες αξίας
 • Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Κάθε καθεστώς (εκτός του καθεστώτος “Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί”) βασίζεται στα άρθρα των περιφερειακών ενισχύσεων. Επομένως, για την υπαγωγή στον νόμο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στον νόμο και ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης είναι επιλέξιμες και επιπλέον δαπάνες.
Τα καθεστώτα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη στόχευση, τους δικαιούχους, τις ενισχυόμενες δαπάνες, τα είδη των ενισχύσεων, τα ποσοστά των ενισχύσεων και τη διαδικασία εφαρμογής.
Κάθε καθεστώς προκηρύσσεται αυτοτελώς με Υπουργική απόφαση.

Ποιες δραστηριότητες επωφελούνται και ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται να υπαχθούν

Μέγεθος / ηλικία επιχειρήσεων
Δεν υφίστανται γενικοί περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας.

Νομική μορφή
Είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων, υφισταμένων ή υπό σύσταση.

Κλάδοι δραστηριότητας
Επιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, είναι εκείνοι της μεταποίησης και μεγάλο μέρος των κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και
προϊόντων υπό την προϋπόθεση της συμβατότητάς τους με τον ΓΑΚ.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης
Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις:
50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ,
100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
150.000€ για μικρές επιχειρήσεις,
250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster,
500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις.

Προϋποθέσεις παροχής αυξημένων κινήτρων

Με βάση δύο ομάδες κριτηρίων ορίζονται προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επιπρόσθετη ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με τα όρια του ΧΠΕ, στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και “Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ”. Αυτές οι ομάδες επενδυτικών σχεδίων ανήκουν στις «Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων» (άρθρο 12 Α.Ν.).

Ομάδα κριτηρίων Ι: γεωγραφικά κριτήρια
Αφορούν σε έργα που υλοποιούνται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ορεινές περιοχές, περιοχές μεγάλης πληθυσμιακής μείωσης, παραμεθόριες περιοχές και ευάλωτες νησιωτικές περιοχές (με πληθυσμό κάτω από 3.100) καθώς και νησιά με αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Επίσης, αφορούν σε επενδυτικά σχέδια από επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε οργανωμένους υποδοχείς.

Ομάδα κριτηρίων ΙΙ: κριτήρια μορφής / επίδοσης
Αφορούν σε έργα που υλοποιούνται από: επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως καινοτόμες, εξωστρεφείς, δυναμικές (σε όρους αύξησης απασχόλησης),
συνεταιρισμούς/ΚΟΙΝΣΕΠ, επιχειρήσεις που έχουν προκύψει από συγχώνευση, ανήκουν στους κλάδους ΤΠΕ και αγροδιατροφής και δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τον μ.ο. του κλάδου τους.

Ποιες δαπάνες μπορούν να ενισχυθούν και με ποιο τρόπο

Ενισχυόμενες Δαπάνες
Προβλέπονται δύο κατηγορίες δαπανών:

α) Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων:
Περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) ή εναλλακτικά δαπάνες μισθολογικού κόστους. Οι περιφερειακές ενισχύσεις αποτελούν τη βάση κάθε επενδυτικού σχεδίου.

β) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων:
Περιλαμβάνουν μελέτες και αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ, δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δαπάνες για αυτοπαραγωγή
ενέργειας, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων καθώς και δαπάνες σε μια σειρά ειδικών περιπτώσεων όπως για παράδειγμα σε επενδύσεις καινοτομίας των ΜΜΕ ή cluster καινοτομίας. Οι δαπάνες αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων.
Εξαίρεση αποτελούν τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας στα οποία επιλέξιμες είναι μόνο οι συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.

Είδη και ύψος ενίσχυσης

Είδη ενίσχυσης
α) φορολογική απαλλαγή,
β) επιχορήγηση,
γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους,
ε) χρηματοδοτικά εργαλεία,
στ) σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος μέχρι τα επιτρεπόμενα όρια.
ζ) ταχεία αδειοδότηση
η) δάνεια (καθεστώς 6)
θ) επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων (καθεστώς 6)

Ύψος ενίσχυσης
Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται
α) για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και
β) για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη.

Τα μέγιστα ύψη ενισχύσεων για τη διάρκεια ισχύος του αναπτυξιακού νόμου ορίζονται σε: 5.000.000€ για κάθε επενδυτικό σχέδιο· 10.000.000€ για κάθε επιχείρηση και 20.000.000€ για κάθε όμιλο επιχειρήσεων.
Η οικονομική συμμετοχή του φορέα είναι δυνατό να καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια είτε με εξωτερική χρηματοδότηση ή με συνδυασμό των δύο.

Υποβολή / Aξιολόγηση

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ΠΣΚΕ στα διαστήματα που προβλέπονται στις σχετικές προκηρύξεις.

Ενωσιακή νομοθεσία

Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ): ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2014 – 2020: Κρατική Ενίσχυση αριθ. S.A. (21014/N) – Ελλάδα (C233 18-7-2014).

Πηγές χρηματοδότησης

Πηγές χρηματοδότησης του νέου Α.Ν.
Οι πηγές άμεσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης του νέου νόμου είναι:

 • Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠNΕ)
 • ΕΣΠΑ
 • δάνεια του ελληνικού Δημοσίου από τράπεζες του εξωτερικού
 • μόχλευση μέσω των Ταμείων Συμμετοχών.