ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

«Ενεργειακός έλεγχος»: η συστηματική διαδικασία με σκοπό την απόκτηση επαρκούς γνώσης του υφιστάμενου συνόλου χαρακτηριστικών ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου ή μίας ομάδας κτιρίων, μίας βιομηχανικής ή εμπορικής δραστηριότητας ή εγκατάστασης, καθώς και ιδιωτικών ή δημόσιων υπηρεσιών, με την οποία εντοπίζονται και προσδιορίζονται ποσοτικά οι οικονομικώς αποδοτικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας, και με την οποία συντάσσεται έκθεση αποτελεσμάτων.

Ο Ενεργειακός Έλεγχος / Energy Audit είναι μια διεργασία η οποία έχει σκοπό την ανάλυση και καταγραφή της ενεργειακής υποδομής, του εξοπλισμού και συστημάτων που διαθέτει μια εγκατάσταση, με σκοπό τον εντοπισμό των κέντρων κόστους κατανάλωσης, και ιεράρχηση των επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας με βάση τα κριτήρια της ενεργειακής και της οικονομικής απόδοσης και εν συνεχεία τον προσδιορισμό αποτελεσματικών και οικονομικά βιώσιμων λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν.

Για τον σκοπό αυτό εκπονείται μελέτη σκοπιμότητας, η οποία αναλύει τεχνικοοικονομικά τις διάφορες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ που έχουν εντοπιστεί. Τα αποτελέσματα της μελέτης και οι εισηγήσεις των Ενεργειακών Ελεγκτών και Συμβούλων της εταιρείας μας καταγράφονται σε έκθεση αναφοράς (energy audit report), η οποία παρουσιάζεται στους ιδιοκτήτες ή/και χρήστες του κτιρίου. Απώτερος στόχος του ενεργειακού ελέγχου είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργικού κόστους, η αξιοποίηση των ΑΠΕ, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και θερμικής άνεσης του κτιρίου και η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

 

Αναλυτικότερα ο Ενεργειακός Έλεγχος περιλαμβάνει:

  • ενεργειακή επιθεώρηση των κτηρίων, των χώρων, του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και των οχημάτων
  • αξιολόγηση της υφιστάμενης ενεργειακής υποδομής
  • προσδιορισμός κέντρων κόστους κατανάλωσης
  • εντοπισμός και καταγραφή των ενεργειακών κενών, αδυναμιών και απωλειών
  • ανίχνευση των λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν
  • τεχνική ανάλυση των λύσεων εξοικονόμησης που έχουν εντοπιστεί
  • αξιολόγηση και σύγκριση των λύσεων με βάση τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά και το μέγεθος της εξοικονόμησης ενέργειας που επιφέρουν
  • χρηματοοικονομική αξιολόγηση με βάση τις αποδόσεις της κάθε επένδυσης
  • περιβαλλοντική ανάλυση και υπολογισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ρύπων που αποφεύγονται
  • έκθεση αναφοράς και επίσημη παρουσίαση των αποτελεσμάτων και εισηγήσεων

 

Η Ζ GROUP είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008