ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021»

Στην τελική ευθεία εισέρχεται το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021», με την πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων να είναι ανοιχτή μέχρι τέλος Ιανουαρίου.

Διαθέσιμη είναι η ιστοσελίδα του προγράμματος (https://exoikonomo2021.gov.gr) και η ειδική γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών (helpdesk) στον αριθμό τηλεφώνου: 2103291291 (ώρες λειτουργίας 09:00 – 17:00).
Το «Εξοικονομώ 2021» θα έχει προϋπολογισμό 632 εκατ. ευρώ με στόχο να αναβαθμιστούν ενεργειακά 50.000 κατοικίες, 38% περισσότερες συγκριτικά με τον προηγούμενο κύκλο και θα κατανεμηθεί ανά Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.).
Για πρώτη φορά εισάγεται η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στο Πρόγραμμα στη βάση συγκριτικής αξιολόγησης, ήτοι αξιολόγησης της κάθε αίτησης στη βάση προκαθορισμένων κριτηρίων.

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:
• Υφίσταται νόμιμα.
• Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
• Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
• Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Κίνητρα Προγράμματος (Νέος Μέγιστος προϋπολογισμός παρεμβάσεων, νέα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών, κάλυψη κόστους έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου, κλπ)
Τα κίνητρα του προγράμματος αφορούν:

Α. Επιχορήγηση του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων των επιλέξιμων ακινήτων σε ποσοστό έως 75%.

Σημειώνεται ότι ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει:
1. το γινόμενο του 1,0 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Ο εν λόγω περιορισμός θα ελέγχεται εκ νέου κατά την υποβολή του Β΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, με βάση την πραγματικά επιτευχθείσα εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh)
2. το γινόμενο του 200 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9).
3. τα 28.000 € για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία

Β. Δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου 100%, στη βάση σχετικού αιτήματος του Ωφελούμενου για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής

Γ. Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της δαπάνης, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης:

• Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων (ΠΕΑ)
• Η αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου, συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση
• Η αμοιβή για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα αμοιβή για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου)
• Η αμοιβή για την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου

Συνοπτικά οι ανώτατες τιμές έχουν ως εξής:

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από το άθροισμα του ανώτατου προϋπολογισμού επιλέξιμων παρεμβάσεων και του ανώτατου προϋπολογισμού λοιπών δαπανών, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει:

– τα 28.000 € για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα + 2.000 € για λοιπές δαπάνες
– τα 28.000 € ανά διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία + 5.600 € για λοιπές δαπάνες

Κριτήρια αξιολόγησης
Για πρώτη φορά οι αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές βάσει χρονικής σειράς υποβολής αλλά υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης.
Η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στο Πρόγραμμα γίνεται στη βάση συγκριτικής αξιολόγησης, ήτοι αξιολόγησης της κάθε αίτησης στη βάση προκαθορισμένων κριτηρίων.
Τα κριτήρια καθώς και ο αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητάς τους αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα.

Παρεμβάσεις

• Κουφώματα/ Συστήματα σκίασης/ Αερισμός
• Θερμομόνωση
• Συστήματα Θέρμανσης/ Ψύξης
• Συστήματα παροχής ΖΝΧ
• Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης (συσκευές διαχείρισης ενέργειας – Smart Home, αναβάθμιση συστήματος φωτισμού)

 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021»

 

Τα πιστοποιημένα στελέχη της Z GROUP αναλαμβάνουν τη συνολική διεκπεραίωση των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφόρηση σχετικά με τις ενεργειακές κατασκευές και παράλληλα για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ.

 

13/12/2021