ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ»

«Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ΜΜΕ»

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ», το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή το προσεχές διάστημα ένα νέο πρόγραμμα με τίτλο «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ΜΜΕ» για την ενεργειακή εξοικονόμηση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Το Πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ΜΜΕ», που θα καλύψει χιλιάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ), που εγκρίθηκε από το ΥΠΕΝ.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΝ, το πρόγραμμα με τίτλο «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ΜΜΕ» με χρονοδιάγραμμα έναρξης και υλοποίησης εντός του 2020 αφορά στην παροχή οικονομικών κινήτρων για την ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και μείωσης της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας.

Αναμενόμενες προδιαγραφές:

 • Ποσοστό επιδότησης 50%
 • Μέγιστος Π.Υ. 500 χιλ. €

Οι διαδικασίες υπαγωγής στο πρόγραμμα θα γίνουν μέσω ηλεκτρονικής αίτησης και με την υποβολή ολοκληρωμένου φακέλου δικαιολογητικών.

Η δράση απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους μεταποίησης και βιοτεχνίας, εμπορίου, υπηρεσιών, τουρισμού και ναυτιλίας, ενώ η εφαρμογή του προγράμματος θα γίνει σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αντίστοιχα το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ», το οποίο αφορά ιδιωτικές κατοικίες, προβλέπει την επιδότηση μίας σειράς δράσεων αναβάθμισης, οι οποίες θα έχουν ως στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Οι δράσεις του νέου προγράμματος δεν περιορίζονται μόνο σε εργασίες θερμικής θωράκισης του κελύφους του κτιρίου ή εγκατάστασης πιο αποδοτικών συστημάτων ψύξης – θέρμανσης, αλλά και σε παρεμβάσεις βελτίωσης της απόδοσης της ίδιας της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 64,6 εκατ. € και η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 32,3 εκατ. €.

Επιβλέπουσα Αρχή του νέου προγράμματος είναι το ΥΠΕΝ και Φορέας Υλοποίησης η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ.

 

Επιλέξιμες Δράσεις

Οι δράσεις που αναμένεται να καλύπτει το νέο πρόγραμμα αφορούν σε:

 • Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος: θερμομόνωση, κουφώματα/υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης.
 • Αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας τόσο για χρήση ψύξης/θέρμανσης χώρων όσο και στη παραγωγική διαδικασία. (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού/ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας κ.α.).
 • Αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας.
 • Αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού.
 • Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις ή και ενεργειακοί έλεγχοι πριν και μετά για την εκτίμηση του ενεργειακού αποτελέσματος.
 • Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.
 • Σύμβουλος Έργου.
 • Λοιπές παρεμβάσεις όπως θα εξειδικευτούν στον οδηγό.

Από τις παρεμβάσεις εξαιρείται ο παραγωγικός εξοπλισμός.

Για κάθε μία από τις ανωτέρω παρεμβάσεις θα καθοριστούν συγκεκριμένοι στόχοι (επιθυμητά αποτελέσματα), καθώς και όρια επιλέξιμων προϋπολογισμών.

 

Υπηρεσίες Z GROUP

Η Z GROUP αναλαμβάνει το βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών – υπαίθριων) με βάση τη γεωμετρία τους, το τοπικό κλίμα και την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειακών παρεμβάσεων. Στόχο αποτελεί η διαμόρφωση ενεργειακά αυτόνομων κτιρίων, δηλαδή σχεδιασμένων έτσι ώστε αφενός να καλύπτονται πλήρως οι ενεργειακές τους ανάγκες και αφετέρου να μειωθούν στο ελάχιστο οι λειτουργικές δαπάνες/ κόστη για την ενεργειακή κάλυψή τους.

Η Z GROUP παρέχει υπηρεσίες Ενεργειακού Ελετγκτή Γ’ Τάξης (ΕΝ 16247), υπηρεσίες Ενεργειακού Ελεγκτή Γ’ Τάξης, Υπηρεσίες Σχεδιασμού Παθητικού Κτιρίου (nZEB- nearly Zero Energy Building).  Και αναλαμβάνει έργα με τη μέθοδο turn key projects (https://z-group.gr/energy/energy_z-group-energy/).

Η Z GROUP έχει ήδη εκπονήσει αντίστοιχα Projects, δηλ. μείωσης λειτουργικού (ενεργειακού) κόστους επιχειρήσεων μέσω δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης, οι οποίες δράσεις επιδοτήθηκαν κατά 50% από Προγράμματα ΕΣΠΑ. Ένα πλήρες αντίστοιχο Project – ZED Project, με αναλυτικά στοιχεία κοστολόγησης περιγράφεται στον παρακάτω σύνδεσμο – παρατίθεται και σχετική παρουσίαση:

https://z-group.gr/energy/ypiresia-zed-project-draseis-exikonomisis-energias/.

Στα πλαίσια του Προγράμματος Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης των ΜΜΕ η Z GROUP :

 • Μελετά την ενεργειακή συμπεριφορά των ενεργειακών συστημάτων (φωτισμός, ψύξη-θέρμανση, καταναλώσεις ενέργειας σε υποδομές κτλ.) και αξιολογεί την επένδυση εκπονώντας πλήρη μελέτη υλοποίησης ενεργειακών παρεμβάσεων, με υπολογισμό του κόστους εγκατάστασης  κατά ΕΝ 16247 (https://z-group.gr/energy/energiaki-elegchi-g-taksis-en-16247/).
 • Εγκαθιστά σύστημα τηλεμετρίας για Real Time Monitoring (www.e-metron.com) υλοποιεί μέτρηση με βαθμονομημένους Ενεργειακούς Αναλυτές, Θερμοκάμερα, data loggers θερμοκρασίας, υγρασίας.
 • Διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την υποβολή – διαχείριση του έργου : από την αρχική ηλεκτρονική υποβολή έως τη λήψη της επιδότησης (https://z-group.gr/consulting/programmata-pou-anamenontai-espa/).
 • Μέριμνά για χρηματοδότηση των ενεργειακών παρεμβάσεων (σε περίπτωση που απαιτηθεί) έίτε από Τραπεζικό Ίδρυμα είτε από ESCO (https://z-group.gr/energy/z-group-emetron-analytics/).

 

Z GROUP  Χρηματοδότηση Έργων | Δράσεις ESCO

Η Z GROUP παρέχει Υπηρεσίες Ενεργειακών Υπηρεσιών μέσω της μεθόδου Χρηματοδότησης ESCO. Αναλαμβάνει τη μελέτη και την εφαρμογή ενεργειακών παρεμβάσεων σε πελάτες/χρήστες που κατέχουν ή λειτουργούν εγκαταστάσεις, όπως κτίρια, βιομηχανίες, εργοστάσια κτλ.

Η έννοια της ESCO έγκειται στην καινοτόμο μέθοδο εξόφλησης των ενεργειακών παρεμβάσεων. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με χρηματοδότηση της εταιρίας και η αποπληρωμή γίνεται με την ακόλουθη μέθοδο : Η αμοιβή της ESCO είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ενεργειακό αποτέλεσμα/ όφελος που επιτυγχάνεται στις εγκαταστάσεις του πελάτη, μέσω των Παρεμβάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας που χρηματοδότησε και υλοποίησε η ESCO.

Η ESCO πληρώνεται για τις υπηρεσίες της από το ποσό που προκύπτει από τα ενεργειακά οφέλη των ανωτέρω παρεμβάσεων (€ εξοικονόμησης ενέργειας), για τη χρονική διάρκεια που έχει συμβασιοποιηθεί στην αρχική μελέτη.

Ο υπολογισμός του ενεργειακού οφέλους (άρα και οικονομικού οφέλους) προκύπτει από τη μέτρηση που διασφαλίζει το εγκατεστημένο σύστημα απομακρυσμένης μέτρησης ενέργειας σε πραγματικό χρόνο (Real Time Monitoring), σε κάθε επιμέρους τμήμα της υποδομής όπου υλοποιήθηκε ενεργειακή αναβάθμιση.

Η Z GROUP δύναται να χρηματοδοτεί η ίδια ή να αναλαμβάνει το διακανονισμό για τη χρηματοδότηση ενός ενεργειακού έργου, με συγκεκριμένο εκ των προτέρων επίπεδο εξοικονομούμενης ενέργειας και ταυτόχρονα συμφωνημένο οικονομικό αποτέλεσμα. Τα ανωτέρω καταγράφονται στη Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης που διέπει τη λειτουργία της επένδυσης.

Η Z GROUP και μετά το πέρας εφαρμογής του έργου, δύναται να διαθέτει ένα συνεχή ρόλο χειρισμού τόσο στην καταμέτρηση και επιβεβαίωση των εξοικονομούμενων μεγεθών καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβολαίου. Ο εξοπλισμός των παρεμβάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης ανήκει στην ESCO. Μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης το έργο παραδίδεται στον πελάτη και περνά στην κατοχή του.

 

Z GROUP – Χρηματοδότηση Έργων | Τράπεζα Πειραιώς

Η  Z GROUP στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Πελάτες της, παρέχει μέσω της συνεργασία της με την Τράπεζα Πειραιώς Πρόγραμμα Χρηματοδότησης έως 100% για την υλοποίηση Ενεργειακών Παρεμβάσεων, τόσο στην περίπτωση των Δικαιούχων που επιβαρύνονται με το ποσό της ίδιας συμμετοχής, όσο και στην περίπτωση των Δικαιούχων επιβαρύνονται με το συνολικό ποσό λόγω έλλειψης Πόρων του Προγράμματος.

Ενεργειακές Παρεμβάσεις

 1. Αγορά & Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Σημείωση : μόνο για ΝΕΤ ΜΕΤΕRING – αυτοκατανάλωση με συμψηφισμό ενέργειας

 1. Βελτίωση επαγγελματικού χώρου μέσω πράσινων τεχνικών παρεμβάσεων & συστημάτων ΑΠΕ :
 • τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτίριο ή/και χρήση ψυχρών βαφών
 • τοποθέτηση θερμομονωτικών κουφωμάτων (πλαίσιο, υαλοπίνακες)
 • χρήση ψυχρών βαφών
 • κατασκευή πράσινης στέγης στο δώμα του κτιρίου (φυτεμένα δώματα)
 • τοποθέτηση ηλιοπροστατευτικού εξοπλισμού (εξωτερικά μόνιμα σκίαστρα, τέντες, περσίδες, αντιηλιακές μεμβράνες υαλοπινάκων)
 • αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα / λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή αντλία θερμότητας
 • εγκατάσταση μονάδων ανάκτησης θερμότητας
 • εγκατάσταση συστημάτων θερμοστατικής ρύθμισης (π.χ. θερμοστάτες)
 • εγκατάσταση μικρού βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων (της τάξης των 2-10 ατόμων)
 • εγκατάσταση συστήματος επαναχρησι-μοποίησης νερού και αξιοποίησης βρόχινου νερού
 • εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων για ζεστό νερό χρήσης
 • εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης – κλιματισμού με χρήση ΑΠΕ (πχ γεωθερμία, ηλιακοί συλλέκτες, βιομάζα)
 • εγκατάσταση μικρών μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού & θερμότητας
 • εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών
 • εγκατάσταση κυψελών καυσίμου

Δικαιούχοι

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ελεύθεροι Επαγγελματίες με τζίρο μέχρι 2,5 εκ. € με ιδιόκτητη ή και μισθωμένη επαγγελματική στέγη.

Ποσό Δανείου
Έως 200.000

Επιτόκιο

Κατόπιν αξιολόγησης του επενδυτικού πλάνου από την Τράπεζα.

Περίοδο χάριτοςΠρόωρη εξόφληση

Περίοδος χάριτος έως 6 μήνες. Στη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα καταβάλλονται μόνο οι τόκοι.

Επιτρέπεται η πρόωρη ολική ή μερική εξόφληση χωρίς ποινή.

Διάρκεια Δανείου και Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ποσό Δανείου Διάρκεια έως Ποσοστό Χρηματοδότησης έως
Έως €20.000 3 έτη 70%
Από €20.001 έως €200.000 7 έτη 70%
Από €20.001 έως €200.000 10 έτη 80%

Σημείωση: Το 80% της επένδυσης αφορά παρεμβάσεις πράσινου χαρακτήρα για την εξοικονόμηση ενέργειας


Εξασφαλίσεις

Κατόπιν αξιολόγησης του επενδυτικού πλάνου από την Τράπεζα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

-Οικονομικά Στοιχεία Τριετίας

-Εκκαθαριστικοί Λογαριασμοί Ηλεκτρικού Ρεύματος 1 έτους (Net Metering)

 

Παρουσίαση Z GROUP – Πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ΜΜΕ»

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ΜΜΕ_Z GROUP

 

 

Τα στελέχη της Z GROUP, χρησιμοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία σε συνδυασμό με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, αναπτύσσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα των πελατών τους.

Z GROUP διαθέτοντας την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ παρέχει δωρεάν προαξιολόγηση και ενημέρωση. Αναλαμβάνει την Υποβολή – Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων μέχρι την Τελική Εκταμίευση της Επιχορήγησης για τις Δράσεις του ΕΣΠΑ.

Η Ζ GROUP  είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008, ΕΝ ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 22301:2012, EN ISO 27001:2013, ISO 50001:2011.

Ζ GROUP