ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ESCO

ESCO – Energy_Service_COmpany

Η Z GROUP παρέχει Υπηρεσίες Ενεργειακών Υπηρεσιών μέσω της μεθόδου Χρηματοδότησης ESCO. Αναλαμβάνει τη μελέτη και την εφαρμογή ενεργειακών παρεμβάσεων σε πελάτες/χρήστες που κατέχουν ή λειτουργούν εγκαταστάσεις, όπως κτίρια, βιομηχανίες, εργοστάσια κτλ.

Η έννοια της ESCO έγκειται στην καινοτόμο μέθοδο εξόφλησης των ενεργειακών παρεμβάσεων. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με χρηματοδότηση της εταιρίας και η αποπληρωμή γίνεται με την ακόλουθη μέθοδο : Η αμοιβή της ESCO είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ενεργειακό αποτέλεσμα/ όφελος που επιτυγχάνεται στις εγκαταστάσεις του πελάτη, μέσω των Παρεμβάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας που χρηματοδότησε και υλοποίησε η ESCO.

Η ESCO πληρώνεται για τις υπηρεσίες της από το ποσό που προκύπτει από τα ενεργειακά οφέλη των ανωτέρω παρεμβάσεων (€ εξοικονόμησης ενέργειας), για τη χρονική διάρκεια που έχει συμβασιοποιηθεί στην αρχικη μελέτη.

Ο υπολογισμός του ενεργειακού οφέλους (άρα και οικονομικού οφέλους) προκύπτει από τη μέτρηση που διασφαλίζει το εγκατεστημένο σύστημα απομακρυσμένης μέτρησης ενέργειας σε πραγματικό χρόνο (Real Time Monitoring), σε κάθε επιμέρους τμήμα της υποδομής όπου υλοποιήθηκε ενεργειακή αναβάθμιση.

ESCO_Υπηρεσίες Συμβούλου
i. Διενέργεια Ενεργειακού Ελέγχου με βάση το ΕΝ 16247 και εξαγωγή δεικτών παρακολούθησης KPI)
ii. Τεχνική και Οικονομική Ανάλυση Μέτρων ΕΞΕ LCCA
iii. Αξιολόγηση σύμβασης ESCO Ενεργειακό μέρος σύμβασης) Προϋπολογισμού Έργου
iv. Παρακολούθηση Κατασκευής Προϋπολογισμού Έργου Construction Budget Monitoring
v. Επίβλεψη Παραλαβής κρίσιμων υλικών και ορθής εφαρμογής
vi. Επίβλεψη Δοκιμών Αποδοχής και Καλής Λειτουργίας
vii. Επαλήθευση και Πιστοποίηση της Εξοικονόμησης Ενέργειας με βάση το IPMVP International Performance Measurement and Verification Protocol

Τεχνική και Οικονομική Ανάλυση Μέτρων ΕΞΕ LCCA
Η ανάλυση των προτεινόμενων μέτρων περιλαμβάνει την τεχνική ανάλυση και εξεύρεση της βέλτιστης λύσης. Κατόπιν πραγματοποιείται οικονομική ανάλυση σε επίπεδο κύκλου κόστους ζωής η οποία λαμβάνει υπόψιν τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την απόδοση του προτεινόμενου μέτρου στη διάρκεια ζωής της επένδυσης αλλά και τη σύγκριση με το σενάριο βάσης BAU (Business As Usual).

Αξιολόγηση σύμβασης ESCO (Ενεργειακό μέρος σύμβασης)
Ανάλυση και αξιολόγηση του τεχνικού μέρους της σύμβασης ESCO με σκοπό τη διασφάλιση της ορθότητας των παραδοχών και των τεχνικών παραμέτρων της επένδυσης αλλά και αξιολόγηση της προβλεπόμενης μεθοδολογίας παρακολούθησης και επαλήθευσης της εξοικονομούμενης ενέργειας.
Σύνταξη και αξιολόγηση των προτεινόμενων προς τον πελάτη, πρωτοκόλλων παρακολούθησης και πιστοποίησης της εξοικονόμησης.

Επαλήθευση και Πιστοποίηση της Εξοικονόμησης Ενέργειας με βάση το IPMVP International Performance Measurement and Verification Protocol
Η επαλήθευση και η πιστοποίηση της επιτευχθείσας ΕΞΕ διενεργείται με βάση τις προβλέψεις του πρωτοκόλλου IPMVP του US DoE (Department of Energy) το οποίο αποτελεί την πλέον αναγνωρισμένη μεθοδολογία μετρήσεων και επαλήθευσης εξοικονόμησης ενέργειας.
 

Παρουσίαση Z GROUP_ESCO Consulting

Παρουσίαση Z GROUP_ESCO Consulting
 

Τι προσφέρει η Z GROUP

Η Z GROUP παρέχει Υπηρεσίες Ενεργειακού Συμβούλου ESCO. Πιο συγκεκριμένα, και όσον αφορά σε ενεργειακές υπηρεσίες, η Ζ GROUP αναλαμβάνει :
i. Διενέργεια Ενεργειακού Ελέγχου με βάση το ΕΝ 16247 και εξαγωγή δεικτών παρακολούθησης KPI)
ii. Τεχνική και Οικονομική Ανάλυση Μέτρων ΕΞΕ LCCA
iii. Αξιολόγηση σύμβασης ESCO Ενεργειακό μέρος σύμβασης) Προϋπολογισμού Έργου
iv. Παρακολούθηση Κατασκευής Προϋπολογισμού Έργου Construction Budget Monitoring
v. Επίβλεψη Παραλαβής κρίσιμων υλικών και ορθής εφαρμογής
vi. Επίβλεψη Δοκιμών Αποδοχής και Καλής Λειτουργίας
vii. Επαλήθευση και Πιστοποίηση της Εξοικονόμησης Ενέργειας με βάση το IPMVP International Performance Measurement and Verification Protocol.
 

 

Χρηματοδότηση ESCO

Η Z GROUP παρέχει Υπηρεσίες Χρηματοδότησης σε Έργα ESCO. Πιο συγκεκριμένα:

Η Z GROUP δύναται να χρηματοδοτεί η ίδια ή να αναλαμβάνει το διακανονισμό για τη χρηματοδότηση ενός ενεργειακού έργου, με συγκεκριμένο εκ των προτέρων επίπεδο εξοικονομούμενης ενέργειας και ταυτόχρονα συμφωνημένο οικονομικό αποτέλεσμα. Τα ανωτέρω καταγράφονται στη Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης που διέπει τη λειτουργία της επένδυσης.

Η Z GROUP και μετά το πέρας εφαρμογής του έργου, δύναται να διαθέτει ένα συνεχή ρόλο χειρισμού τόσο στην καταμέτρηση και επιβεβαίωση των εξοικονομούμενων μεγεθών καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβολαίου. Ο εξοπλισμός των παρεμβάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης ανήκει στην ESCO. Μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης το έργο παραδίδεται στον πελάτη και περνά στην κατοχή του.

Η Ζ GROUP είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008, ΕΝ ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 22301:2012, EN ISO 27001:2013, ISO 50001:2011.