NET METERING

Net Metering

Συμψηφισμός Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

Ορισμός

Net Metering ονομάζεται ο συμψηφισμός παραγόμενης ‐ καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ο όρος “net” προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε μία ορισμένη χρονική περίοδο. Η περίοδος αυτή είναι συνήθως ο κάθε κύκλος καταμέτρησης και τιμολόγησης της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (ημερομηνία έκδοσης εκκαθαριστικού λογαριασμού). Αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή δε χάνεται για τον καταναλωτή αλλά πιστώνεται για τον επόμενο κύκλο καταμέτρησης (επόμενος εκκαθαριστικός λογαριασμός), οπότε συμψηφίζεται στο μέλλον, μέχρις ότου γίνει η τελική εκκαθάριση.

Περίοδος Συμψηφισμού

Η μέγιστη περίοδος ενεργειακού συμψηφισμού ορίζεται στους 12 μήνες (διάρκεια 3 εκκαθαριστικών λογαριασμών για τις εγκαταστάσεις όπου η εκκαθάριση υλοποιείται ανά τετράμηνο).

Το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας που διοχετεύεται στο δίκτυο προς μελλοντική χρήση μετράται από τον εγκατεστημένο μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ, οπότε ο Χρήστης γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την ποσότητα της παραγωγής που έχει χρησιμοποιήσει και το υπόλοιπο της ενέργειας που βρίσκεται «πιστωμένο» για μελλοντική χρήση εντός της περιόδου συμψηφισμού (έως 12 μήνες).

Πως λειτουργεί το Net Metering

Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα στα πλαίσια του Net Metering, συνδέονται με το Δημόσιο Δίκτυο. Το ρεύμα που παράγεται, απορροφάται από το δίκτυο του διαχειριστή ενέργειας και στη συνέχεια συμψηφίζεται με το ρεύμα που καταναλώνεται από τις υποδομές της εγκατάστασης.
Για τη μέτρηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα τοποθετείται Μετρητής Διπλής Κατεύθυνσης , ο οποίος μετράει την ενέργεια που απορροφά το Δίκτυο από το Φωτοβολταϊκό και ταυτόχρονα την ενέργεια που απορροφά η εγκατάσταση και καταναλώνεται στις υποδομές της.

Ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός : στο τέλος κάθε μετρητικής περιόδου (12 μήνες) το ποσό της οφειλής προς τον Πάροχο Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισούται με την αξία της τη διαφοράς των κιλοβατώρων (kWh) που προκύπτει ανάμεσα στην ενέργεια που παράγεται και την ενέργεια που καταναλώνεται.

  • Εάν η διαφορά είναι πλεονασματική (Παραγωγή από Φ/Β > Κατανάλωσης από Δίκτυο), τότε η περίσσεια ενέργεια μεταφέρεται στον επόμενο λογαριασμό μέχρι να κλείσει ο κύκλος καταμέτρησης και τιμολόγησης της καταναλισκόμενης ενέργειας και να γίνει η εκκαθάριση.
  • Εάν η διαφορά είναι ελλειμματική (Παραγωγή από Φ/Β < Κατανάλωσης από Δίκτυο), τότε η διαφορά της ενέργειας χρεώνεται στην εκκαθάριση.\
  • Εάν η διαφορά είναι ελλειμματική (Παραγωγή από Φ/Β < Κατανάλωσης από Δίκτυο), τότε η διαφορά της ενέργειας χρεώνεται στην εκκαθάριση.

Πώς πραγματοποιείται ο Συμψηφισμός της Ηλεκτρικής Ενέργειας και των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων

Βασικοί Όροι & Προϋποθέσεις Εγκατάστασης ΦΒ Συστημάτων Αυτοπαραγωγής με Ενεργειακό Συμψηφισμό

Ύπαρξη Ενεργού μόνιμης παροχής ρεύματος* στο όνομα του αυτοπαραγωγού – ο οποίος διαθέτει τη νόμιμη χρήση του χώρου –  μέσω της οποίας τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσής του.

Το ΦΒ σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης, δηλαδή με τον μετρητή της εγκατάστασης κατανάλωσης την οποία τροφοδοτεί.

Το ΦΒ σύστημα εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης προς την οποία αντιστοιχίζεται (δεν είναι επιτρεπτός ο συμψηφισμός με καταναλώσεις του ιδίου φυσικού ή νομικού προσώπου σε άλλες θέσεις εγκατάστασης)

Ο ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου Προμηθευτή (ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών).

Η Σύμβαση Συμψηφισμού που υπογράφεται μεταξύ του Προμηθευτή και του αυτοπαραγωγού έχει διάρκεια ισχύος 25 έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του ΦΒ συστήματος.

Σε περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή μετά την ενεργοποίηση του ΦΒ συστήματος, η Σύμβαση Συμψηφισμού με τον προηγούμενο Προμηθευτή λήγει αυτοδικαίως και συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του νέου Προμηθευτή για το υπολειπόμενο εκ των 25 ετών διάστημα.

Τα φωτοβολταϊκά αυτά συστήματα μπορούν να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους ή άλλων κατασκευών περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα (αγροτικές αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες κλπ) σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.

Τα συστήματα εγκαθίστανται στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που τροφοδοτούν ή σε όμορο αυτής χώρο.

Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη), και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το ΦΒ σύστημα, είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του συνόλου των ιδιοκτητών του χώρου.

*Οι εργοταξιακές παροχές δεν θεωρούνται μόνιμες

Απόδοση Συστήματος – Οφέλη

– Κόστος εγκατάστασης

Το κόστος εγκατάστασης εξαρτάται από το μέγεθος της ισχύος του Συστήματος (€/ kW) – υπολογίζεται ότι το Κόστος Εγκατάστασης αποσβαίνεται περίπου στα 7-7,5 έτη για κατοικίες και στα 5 έτη για επιχειρήσεις – ο χρόνος απόσβεσης μειώνεται στο μισό εάν υπάρχει Επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ.

– Προστασία από αυξήσεις και φόρους

Ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός (kWh παραγωγής συμψηφίζονται με kWh κατανάλωσης) και όχι με βάση το κόστος ενέργειας (€/ kWh). Οι τιμές που αλλάζουν – πιθανές αυξήσεις στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας – είτε ευνοούν τον αυτοπαραγωγό, καθώς η απόσβεση του Συστήματος υλοποιείται πιο σύντομα, είτε τον αφήνουν ανεπηρέαστο.

– Ελάχιστο κόστος συντήρησης

Η προληπτική συντήρηση είναι προαιρετική (παρ’ όλ’ αυτά συνιστάται) καθώς η πλειοψηφία των  κατασκευαστών Φωτοβολταϊκών Στοιχείων – Μετατροπέων προσφέρουν 25ετή εγγύηση, όσο δηλαδή και η διάρκεια της σύμβασης. Δεν υπάρχουν λοιπά μηχανικά μέρη στο Σύστημα, οπότε τα περιθώρια βλαβών, άρα και η ανάγκη συντήρησης σε γενικές γραμμές είναι εξαιρετικά περιορισμένα.

– Μειωμένο κόστος ψύξης και θέρμανσης

Ιδανικό συνδυασμό αποτελεί η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας με παράλληλη εγκατάσταση Φ/Β μέσω Net Metering. Η ενέργεια που καταναλώνεται για ψύξη – θέρμανση συμψηφίζεται με την ενέργεια που παράγεται από τα Φ/Β. Πρακτικά, ο χώρος μέσω της αντλίας τροφοδοτείται δωρεάν με θερμότητα τον χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι.

 

Η Z GROUP υλοποιεί Έργα στα πλαίσια του Net Metering, αξιοποιώντας σύγχρονα Τεχνικά Υπολογιστικά Εργαλεία για τη διασφάλιση της μεγιστοποίησης Απόδοσης του Συστήματος σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος κατασκευής του.

Η Z GROUP αναλαμβάνει Έργα «Με το κλειδί στο χέρι» στα πλαίσια του Net Metering, από την διαδικασία αίτησης έως την παραλαβή του έργου από το ΔΕΔΔΗΕ, ακολουθώντας πάντα το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2008.